Val till styrelsen och övriga poster

Kontakta valberedningen: val [a] mflinkoping.se.

Vad innebär det att engagera sig?

Vill du göra din studietid roligare och samtidigt göra läkarutbildningen ännu bättre? Genom engagemang i Medicinska Föreningen kan du arbeta med utbildningsfrågor, vår sociala och fysiska studiemiljö, fester, roliga aktiviteter, idrottsträningar och tävlingar och mycket annat. Förutom att göra en värdefull insats för alla läkarstudenter och läkarutbildningen i Linköping har du också själv möjlighet att lära dig mycket om föreningsliv, demokrati och ledarskap. Det kan i många fall vara en merit när du söker utbyten, stipendier, sommarjobb och en dag konkurrerar om AT-platser.

De olika posterna

Ordförande

Som ordförande är man ansvarig för Medicinska Föreningens verksamhet. Man leder styrelsen och är på många sätt föreningens ansikte utåt. Utöver detta tillkommer ordförandemöten för sektionsordföranden och kårordförande, och uppgiften som talman för Medicinska föreningens fullmäktige.

Man har en stor frihet att utforma sin egen roll som ordförande, men i många fall har ordföranden koll på mycket eller det mesta, och delegerar istället för att utföra allt själv.

Sekreterare/Vice ordförande

Sekreteraren har en bred post. Grunden är att man ansvarar för protokollskrivande vid styrelsemöten och FUM, samt ansvarar för att beslutsunderlag, stadgar och annan formalia är i ordning. Utöver detta är sekreteraren även vice ordförande.

Sekreterarposten är särskilt kul då man får insikt och blir väl insatt i de flesta frågor Medicinska Föreningen arbetar med. Det här är posten för dig som gillar att ha koll på läget.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarige ansvarar för utbetalningar, fakturering, löpande bokföring samt ekonomisk redovisning inför Medicinska Föreningens fullmäktige, men också att deklarationen upprättas och lämnas in till skattemyndigheten i tid. Tillsammans med ordföranden upprättar ekonomiansvarie budgetförslag som föreslås fullmäktige.

Posten kräver viss noggrannhet, men till innehavare av den egenskapen ger den möjlighet att lära sig många nya saker inom ett område man kan ha mycket nytta av. Posten är tid- och rummässigt väldigt flexibel.

Utbildningsansvarig

Medicinska Föreningen har två utbildningsansvariga - en som har huvudsakligt ansvar för studiebevakning under läkarutbildningens prekliniska terminer, och en som ansvarar för de kliniska terminerna. Utbildningsansvariga representerar övriga studenter på läkarprogrammet i programutskott, på terminsansvarigmöten och andra instanser där det beslutas om läkarutbildningens upplägg och utförande. Utbildningsansvariga är, tillsammans med ledamöter inom studiebevakning, också sammanhållande för alla som arbetar med utbildningsfrågor inom Medicinska Föreningen: kursrepresentanter, studentrepresentanter i temagrupper och inte minst för utbildningsutskottet som arbetar i projektform med olika utbildningsfrågor.

Näringslivsansvarig

Näringslivsansvarig är en relativt ny post med ett formbart uppdrag. Som innehavare av posten ska man "främja kontakten med arbetslivet" samt driva näringslivsutskottet. Utkottet ska organisera inköp av läkarrockar och stetoskop, utöver det finns ett flertal projekt som gärna får fortsättas drivas. Exempel är föreläsningsserier, inköp av LÄK-väskor, bokmässor och generell sponsring. Som näringslivsansvarig sitter man också med i Consensus externa utskott. 

Näringslivsansvarig är en lärorik post som man ska söka om man gillar att ha många bollar i luften och har ett sinne för organisering.

Informationsansvarig

Informationsansvarig ansvarar för att Medicinska Föreningens medlemmar hålls informerade om de frågor sektionen arbetar med och om de aktiviteter som anordnas. Informationsansvarig har ett övergripande ansvar för sektionens kommunikationsvägar, som mail, hemsida och Facebook-sida.

Posten passar dig som tycker att det är viktigt att information från och till studenterna når fram och som gillar att pyssla med mail och hemsida och att komma fram till nya kommunikationsvägar mellan studenter och sektion.

Studiesocialt ansvarig 

Som studiesocialt ansvarig ansvarar man för frågor om läkarstudenternas studiesociala miljö. Förutom att delta i styrelsearbetet bedrivs studiesocialt arbete tillsammans med exempelvis kör-, orkester- och teateransvariga.

Studiesocialt ansvarige är ordförande i mottagningsutskottet och ansvarar för mottagingen, vilken bedrivs enligt studentkåren Consenus och sektionen Medicinska Föreningens mottagningspolicy. Studiesocialt ansvarig sitter även i Consensus studiesociala utskott och har möjlighet att sitta med som representant för läkarstudenterna på terminsansvarigemöten (TA) tillsammans med utbildningsansvariga.

Är du intresserad av att anordna sittningar, bedriva studiesocialt arbete tillsammans med andra sektioner, förbättra nollningen och prova på styrelsearbete – då är studiesocialt ansvarig en post för dig!

Ledamot i Medicinska Föreningens styrelse

Som ledamot sitter man med i styrelsen, är röstberättigad och närvarar vid samtliga styrelsemöten och FUM. Ledamot är en väldigt fri roll där man väljer själv hur mycket engagemang man vill lägga ner i styrelsearbetet. Det handlar om allt från att endast sitta med i styrelsen och ta beslut till att driva något som man brinner för själv. Vanligtvis är ledamöterna engagerade i antingen studiesociala utskottet eller utbildningsutskottet, men man kan också välja att inte vara bunden till något utskott. En perfekt post för någon som är nyfiken på hur det fungerar med föreningsarbete men inte riktigt vet vad det innebär/gjort liknande förr.

Arbetsmiljöansvarig

Som arbetsmiljöansvarig är man ansvarig för läkarstudenternas fysiska och psykiska omgivning, detta för att skapa goda studieresultat och en trivsam studietid. Arbetet innebär bland annat att jobba med frågor rörande läsplatser, matplatser och utrymme i föreläsningssalar. I och med decentraliseringen har man på denna post stor möjlighet att påverka utformningen av salarna på de nya orterna, men även att omorganisera befintliga salar i Linköping. En viktig aspekt är också studenternas psykiska hälsa, som är en fråga man kan närma sig på måna olika sätt. Som arbetsmiljöansvarig arbetar man även tillsammans med representanter från kårens andra sektioner i Consensus arbetsmiljöutskott. 

Idrottsansvarig

Idrottsansvarig i Medicinska Föreningen är den som planerar och ordnar idrottsträningar och tävlingar för läkarstudenterna. Innehavaren av denna post är också delaktig i arbetet inför det ärofyllda Medicinar-SM som årligen genomförs på någon av studieorterna. Idrottsansvarig är inte en styrelsepost vilket betyder att man inte har krav på sig att närvara på samtliga styrelsemöten. Däremot är man varmt välkommen dit och i många fall är det väldigt bra att närvara för att kommunicera med styrelsen.  

It-ansvarig

Som It-ansvarig ansvarar man för att hemsidan fungerar som den ska, att alla har e-poster samt sköter kontakten med vårt webhotell. Givetvis är man också behjälplig när det kommer frågor från styrelsen eller andra förtroendevalda.

Sexmästeriets ordförande: Sexmästare/sexmästarinna

Sexmästarens/sexmästarinnans uppgift är att leda MedSex arbete under året. Denne representerar även MedSex bland resten av festerierna på universitetet på Förenade Festeriers möten. Sexmästare/sexmästarinna väljs formellt på FUM men föreslås efter en särskild ansökningsprocess av föregående MedSex.

Studentrepresentant i temagrupp

Studentrepresentanterna i temagrupperna har till uppgift att verka för att studenternas intressen och synpunkter tas tillvara i gruppens arbete. En stor del av utbildningens faktiska genomförande planeras och beslutas om i temagrupperna vilket betyder att detta är poster där man verkligen har förmåga att påverka. Studentrepresentanterna har 2–3 möten per termin med temagruppen och även samordningsmöten med Medicinska Föreningen. Temagruppsrepresentanter väljs inte på en tidsbestämd period utan tills vidare, detta betyder att man sitter så länge man vill om man blir vald (dock längst till termin 11). Temagrupperna ser gärna kontinuitet och därför är det bra om man tänkt stta under en längre period om man söker en post som temagruppsrepresentant. 

De temagrupper som finns är:

  • CREN - cirkulation, respiration, erytron och njure
  • GNM - gastro, nutrition och metabolism 
  • IHI - immun, hud och infektion
  • NSPR - neuro, sinne, psyke och rörelse
  • LERN - livscykel, endokrin, reproduktion och neoplasi 
  • Mekanism - mekanism, diagnostik och behandling 
  • Generalist - (tidigare SLAAG), ny temagrupp som bland annat ansvarar för cellbiologi på T1, farmakologi och patlogi på T3 samt primärvård under klin-terminerna. 
  • PU - professionell utveckling 
  • VF - vetenskapligt förhållningssätt

Ledamot i Consenus-FUM

I kårgemensamma ärenden är dessa ledamöter i studentkåren Consensus fullmäktige läkarstudenternas representanter. Consensus fullmäktige beslutar om hur kårens ställningstaganden, vilka frågor kåren skall arbeta, hur din kåravgift skall användas och hur kårens resurser som kårhuset och Café Örat skall drivas.

Revisorer

Revisorerna kontrollerar att styrelse och dess utskott håller sig till de riktlinjer, direktiv och den budget som beslutats av fullmäktige. Dessutom skall revisorerna granska räkenskaperna så att ekonomiansvarige inte försnillar några pengar. Det är ekonomiansvariges uppgift att revisorerna kan följa och förstå all redovisning, men därefter löser de sin uppgift rent praktiskt genom att granska bokföringen och utifrån detta rekommendera fullmäktige att lämna eller inte lämna styrelsen ansvarsfrihet.

Internationellt ansvarig med studiesocial inriktning

Som internationellt ansvarig med studiesocial inriktning jobbar man framför allt i arbetsgruppen från alla program på MedFak med att se till att de utbytesstudenter som kommer hit blir väl mottagna och att det sker aktiviteter under terminens gång. Man har även ansvar att ha god kontakt med MedFak-international och jobba för de utresande studenterna från MedFak. Det är en väldigt rolig post som ger dig möjlighet att träffa många nya människor, på MedFak och från hela världen. 

Internationellt ansvarig med utbildningsinriktning

Som internationellt ansvarig med utbildningsinriktning har man som uppgift att utvärdera de kliniska placeringarna och teoretiska moment som utbytesstudenter genomför och diskutera med både MF:s utbildningsansvariga och koordinatorerna på MedFak-international. Att ha erfarenhet av kliniska terminer är ett plus men inte ett krav för denna post. Det är en väldigt rolig post som ger dig möjlighet att träffa många nya människor, på MedFak och från hela världen. 

Valberedning

Som ledamot i Medicinska Föreningens valberedning bedriver man det mycket viktiga arbetet med att finna kandidater till föreningens förtroendeposter. Man söker kandidater till styrelseposter, representanter i temagrupper, representanter till studentkårens fullmäktige och arbetsmiljöombud. Kandidaterna intervjuas och förslag lämnas till Medicinska Föreningens fullmäktige. Är du en person som känner mycket folk på läkarprogrammet? Är du bra på att övertyga folk om varför just de skulle göra något bäst av alla? Då är valberedningsposten som klippt och skuren för dig!

Studentrepresentant i läkarprogrammets studiesociala kommitté

Läkarprogrammets studiesociala kommitté (inte samma som MF:s studiesociala utskott) består av programledningen, en lärarrepresentant, en studievägledare och en studentrepresentant. Grupp träffas 2 gånger per termin - i samband med terminstart samt då VFU-portalerna stängt. De diskuterar aktuella studentärenden, olika frågor som rör utbildningen och utvecklar olika typer av studentstöd. Exempel är VFU-prioriteringar, dispensansökningar, tillgodoräknanden, individuella planer, byte av examinator, extra tentamenstillfällen, turordning till termin och policyfrågor. Kommitténs medlemmar har tystnadsplikt.

Till skillnad från andra poster är denna post en tillsvidare-post. Detta betyder att man inte tillsätts på exempelvis 1 år utan man sitter kvar så länge man vill (dock längts till T11). Studiesociala kommittén har uttryckt en önskan om kontinuitet, så söker man denna post bör man ha tänkt att sitta under en längre period. Posten som studentrepresentant i denna kommitté har beskrivits som väldigt trevlig och med en stor möjlighet att påverka. Tidigare representanter har tyckt att övriga i gruppen lyssnar på och tar till sig representantens åsikter och tankar.