Utbildningsbevakningen på läkarprogrammet i Linköping sköts av Medicinska Föreningen (MF) på uppdrag av studentkåren för Hälsouniversitetets utbildningar; Consensus. Medicinska Föreningen har två utbildningssekreterare, en för prekliniska och en för kliniska terminer, som är ansvariga för denna uppgift. Utbildningssekreterarna är också ledamöter i MFs styrelse. Utbildningssekreterarna arvoderas 500 kr per programutskottsledningsmöte (PUL), vilka är sex per termin.

Utbildningsutskottet

Utbildningssekreterarna är sammankallande för utbildningsutskottet. Utbildningsutskottet sammanträder 5-6 gånger per termin och består förutom av utbildningsintresserade medlemmar. Målsättningen är att utskottet skall bestå av ca 10 medlemmar (utöver utbildningssekreterarna) och att dessa skall komma från olika terminer så att det blir en bra kunskaps- och erfarenhetsspridning i gruppen.

Utbildningsutskottet är ett åsiktstorg och en samlingsplats för aktuella utbildningsfrågor i alla organ. Mycket information förmedlas av utbildningssekreterarna, och medlemmarna har möjlighet att påverka hur utbildningssekreterarna driver dessa frågor genom att framföra sina åsikter.

Utskottet startar också upp enskilda projekt som rör utbildningen. Exempel på projekt är utveckling av utvärderingar, studentanpassad information för T6 eller tips till handledare. Idéer kan komma från medlemmar, kursrepresentanter, KRaM-möten och andra möten.

Utbildningsutskottets medlemmar är studentrepresentanter i flertalet grupper. Exempel på grupper är de som sysslar med samtalsstrimma, implementering av nytt curriculum och utformning av decentralisering.

Kursrepresentantmöten (KRaM)

Utbildningssekreterarna sammankallar fyra gånger per termin till möten med kursrepresentanterna. Varje klass har två kursrepresentanter.

På KRaM från kursrepresentanterna information om aktuella utbildningsfrågor och får reda på vad som gjorts för att förbättra eller utreda de saker som kursrepresentanterna tagit upp på tidigare möten. Kursrepresentanterna berättar om hur man har det på kursen och vilka problem som är aktuella.

Det första och sista mötet hålls med alla kursrepresentanter. Däremellan har preklins representanter två möten med den prekliniska utbildningssekreteraren och klins representanter två möten med den kliniska utbildningssekreteraren.

Protokollen från KRaM innehåller mycket allmännyttigt om vad som sker på läkarutbildningen. Dessa sänds ut via mail till kursrepresentanterna för att de ska sprida informationen vidare till terminerna. Andra personer som kan ha nytta av protokollen kan kontakta utbildningssekreterarna för att få tillgång till dem.

TRaM

Utbildningssekreterarna är ansvariga för att möten för samordning och information hålls med temagruppsrepresentanterna två gånger per termin. Dessa möten kallas temagruppsrepresentantmöten, eller TRaM.

Consensus UU

Utbildningssekreterarna ansvarar för att läkarstudenternas intresse bevakas i studentkåren Consensus. De är därför representanter i Consensus utbildningsutskott. Detta utskott sammanträder ca fyra gånger per termin.