Två studentrepresentanter i varje temagrupp har till uppgift att verka för att studenternas intressen och synpunkter tas tillvara i gruppens arbete. Mycket av läkarprogrammets faktiska genomförande planeras och beslutas om i temagrupperna. Temagrupperna sammanträder med olika intervall, de flesta 2-3 gånger per termin. Studentrepresentanterna träffas även under samordningsmöten med Medicinska Föreningen.