Fakultet

På fakultetsnivå representeras läkarstudenterna av studentkåren, Consensus.

Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämnden är gemensam för Medicinska Fakulteten, och nämndens uppgift är att arbeta för en god utbildning på både grundnivå och avancerad nivå. De arbetar med behörighets-, urvals- och antagningsfrågor, utveckling av utbildnings- och kursplaner, kvalitetsgranskning, samordning mellan program och internationalisering. I nämnden finns två studentrepresentanter. I nuläget kommer ingen av dessa från MF.

Programutskott läkarprogrammet (PUL)

Programansvarig för läkarprogrammet är Jan Brynhildsen. Han är utsedd av dekanus. Programansvarig har delegerat ansvar att besluta i frågor som rör den egna utbildningen.

På läkarprogrammet har programansvarig stöd i arbetet av ett programutskott (PUL). PUL är det enda beslutsfattande organet för utbildningen. I PUL sitter programansvarig, biträdande programansvarig, studieortsansvariga, VFU-ansvarig, delar av administrationen på läkarprogrammet samt ordförande och vice ordförande från LiMUR.

Terminsmöten för läkarprogrammet

Vid dessa möten samlas studierektor, stadiekoordinatorer, examinatorer, termins-/kursansvariga, termins-/kurssekreterare och representanter från våra VFU-orter utanför Östergötland. Där bereds, implementeras och diskuteras ärenden till och från PUL. Studenterna har även här två representanter från LiMUR.

Temagrupper

Mycket av det direkta planerandet och genomförandet av utbildningen bestäms i temagrupperna. Dessa grupper beslutar om föreläsningar, praktiska övningar och andra utbildningsmoment inom sina respektive områden. De konstruerar också de basgruppsfall och VFU-typfall som används inom respektive temagrupps område. Tentamensfrågor konstrueras också inom temagruppernas ramar.

De sju temagrupperna är:

  • Endokrin-Reproduktion-Livscykeln
  • Gastro-Nutrition-Metabolism
  • Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar
  • Immun-Barriär-Infektion
  • Neuro-Sinne-Psyke-Rörelseapparat
  • Generalist
  • Vetenskapligt förhållningssätt
  • Professionell utveckling

I varje temagrupp finns studentrepresentanter som väljs av MF:s fullmäktige. Temagruppsrepresentanterna och LiMUR träffas två gånger per termin på TRaM.