Kursrepresentantsmöte – KRaM:

Kursrepresentantsmöten är möten som hålls av kursrepresentantansvariga för prekliniska och kliniska terminer. Dessa arrangeras 6 gånger varje termin. På kursrepresentantsmötena förväntas alla ordinarie kursrepresentanter att närvara, både i syfte att uttrycka sin klass åsikter och synpunkter men även för att hålla sig uppdaterade kring förändringar som sker i utbildningen. Ifall en ordinarie kursrepresentant inte har möjlighet att närvara på KRaM är det dennes ansvar att hitta en ersättare som kan närvara. Vidare är det kursrepresentantens ansvar att skicka vidare kallelsen till en eventuell ersättare i god tid så att denne kan sätta in sig i dagordningen.  Om det skulle vara så att ingen ersättare kan hittas och därmed inte kan närvara på KRaM ska en skriftlig redogörelse på klassens åsikter och synpunkter skickas till någon av kursrepresentantansvariga.

I regel hålls det 2 kursrepresentantsmöten (KRaM) varje termin där kursrepresentanter från alla terminer närvarar (s.k Stor-KRaM) och 2 kursrepresentantsmöten där enbart kursrepresentanter från preklin- och klinterminerna närvarar (preklin-KRaM och klin-KRaM).

På kursrepresentantsmöten informeras närvarande om vad som är aktuellt på utbildningen, vilka åtgärder som har tagits för att förbättra eller utreda de saker som har tagtis upp på tidigare möten och även vad man kan förvänta sig i framtiden. Vidare finns det även en punkt på dagordningen under varje KRaM som kallas för kurspuls. Under denna punkt går man varvet runt hos kursrepresentanterna som får uttrycka sin klass åsikter/synpunkter kring den aktuella kursen och även komma med idéer eller önskemål om vad som kan göras för att förbättra kursen i framtiden.

Utöver kursrepresentanter och kursrepresentantsansvariga brukar även andra verksamma inom läkarprogrammet och dess studentföreningar få möjlighet att närvara, b.la. programledningen, VFU-ansvarig för region Östergötland, förtroendevalda i Medicinska Föreningen och Consensus mfl.

 

Att vara kursrepresentant:

Varje klass utser vid terminsstart 2 ordinarie kursrepresentanter samt 2 suppleanter och för de decentraliserade kurserna utser man 4 ordinarie och därmed även 4 suppleanter.

Att vara kursrepresentant innebär att du för hela din klass talan kring den aktuella kursen/terminen, och för att detta ska vara möjligt så har man som kursrepresentant själv ett ansvar att samla in åsikter/idéer från sin klass kring den aktuella kursen/terminen.

Som kursrepresentant ska man förutom att närvara vid KRaM även närvara vid FUM (Fullmäktige) som hålls i regel 2 gånger per termin. FUM är Medicinska Föreningens högst beslutande organ och vid dessa möten tas beslut som påverkar alla läkarstudenterna vid LiU som exempelvis prioriteringslistor inför VFU och liknande. Man kan således säga att det är vid FUM som Medicinska Föreningens egentliga mening bestäms. Som kursrepresentant är man ledamot med rösträtt och har således en väldigt viktig roll då man har en direkt har inverkan på besluten som tas vid FUM.

Till såväl KRaM som FUM har man som kursrepresentant ett ansvar att sätta sig in i de punkter som är med på dagordningen så att man på förhand kan skicka in förslag på eventuella diskussionspunkter men även så att diskussionerna kan flyta på och mötena blir effektiva. Om en kursrepresentant inte har möjlighet att närvara på FUM är det dennes ansvar att hitta en ersättare och även skicka vidare kallelsen i god tid så att en eventuell ersättare kan sätta in sig i dagordningen.

Som kursrepresentant har man även att ansvar att hjälpa till temagruppsrepresentanterna med insamling av information om hur det aktuella temat fungerar på sin kurs/termin. Vidare ska man som kursrepresentant även, om behovet finns, träffa terminsledningen för diskussion om eventuella problem vid den aktuella kursen/terminen.

Slutligen måste man som kursrepresentant även vara medlem i Medicinska Föreningen.

Protokoll