Studentvillkor

Utlokalisering

I Linköping är man på termin 7–11 ute på klinik (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) 12 veckor per termin, uppdelat i tre block om fyra veckor. Under klinikveckorna har studenten 30 timmars obligatorisk kliniktjänstgöring/-utbildning per vecka. Mellan klinikveckorna finns teoriveckor om 2 veckor. Under dessa veckor är man på skolan för föreläsningar/annan undervisning under hela veckan.

På grund av begränsad platstillgång i Östergötlands läns landsting sker en stor del av placeringarna på annan ort inom Jönköpings, Kalmars, Örebros och Kronobergs landsting. Vid utplacering till annat landsting än Östergötland står respektive landsting för resor och boende för berörda studenter.

För de studenter som har särskilda skäl att stanna i Linköping eller Östergötland finns en prioriteringslista enl. nedan:

 

 • 1-4 är prioriterad till den ort studenten är bunden till. 5 är prioriterad till Universitetssjukhuset, Linköping.
 • 6-10 är vid platstillgång prioriterade till Universitetssjukhuset, Linköping. I andra hand placering på annat sjukhus tillhörande Landstinget i Östergötland. Detta för att möjliggöra dagspendling mellan Linköping och placeringsort.

 

 1. Ensamstående förälder med barn under 15 år
 2. Övriga föräldrar med barn under 15 år
 3. Sjukdom som kräver vård oftare än var 14:e dag – aktuellt skriftligt intyg krävs.
 4. Graviditet i tredje trimestern, gäller kvinna samt partner
 5. Ordförande, vice ordförande, utbildningssekreterare i MF.
 6. Ordförande MSF
 7. Doktorand med ≥ 25 % registrerad aktivitet föreg. termin eller mottagare av forskningsförberedande stipendium innevarande termin (skall kunna intygas via LADOK eller handledare.)
 8. Chefamanuenser
 9. Amanuenser i undervisning – krav på aktivitetsintyg som preciserar vilken period undervisningen gäller
 10. Övriga ledamöter i Consensus, MF:s, eller MSF:s styrelser.

Avskiljning

I kursplanen har ett tillägg gjorts med innebörden att om behov finns ska studierektor i första hand kontakta den student som anses olämplig och samtala med denna. Några riktlinjer för avskiljning finns inte.

Schemaläggning och obligatoriska moment

För schemalagd tid och obligatoriska moment under de prekliniska terminerna, och teoriveckorna på klinikterminerna, gäller att schemaläggningen max bör vara 15 timmar per vecka. I denna tid ingår basgrupper (2x2 timmar), föreläsningar, seminarier och laborationer. Basgrupper, seminarier, vissa laborationer och obduktioner är obligatoriska och närvaro krävs för godkänt på terminen. Fler än två missade basgruppsmöten per termin skall hanteras av terminsledningen. För klinikplaceringar krävs 30 timmars närvaro per vecka.