Styrelseposter i Medicinska Föreningen

Ordförande

Ordförandens roll är att leda styrelsen och hon eller han har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete.

En vanlig uppgift som ordförande har, är att vara ansvarig för är att representera föreningen. Det kan vara i olika sammanhang, t.ex. i samband med ett arrangemang eller i ett samarbete med andra organisationer. Ordförande blir ofta föreningens ansikte utåt till allmänheten och samarbetspartners. Därför bör ordförande vara väl bevandrad med föreningens ändamål, arbetssätt och verksamhet.

Ordförande brukar även leda styrelsens möten. Ordförande ska se till att dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tals i olika frågor. Det är ordförande som fördelar ordet mellan de olika ledamöterna. Detta är en central uppgift och kan ibland vara svårt, eftersom en grupp ofta består av både personer som har lätt att hävda sig och personer som kanske behöver ökat stöd för att ta plats.

Sekreterare/Vice ordförande

Vice ordföranden tillika sekreteraren hjälper ordförande i arbetet. Hen ansvarar dessutom för att minst tre Fullmäktigemöten ordnas per verksamhetsår. Sekreteraren ansvarar också för lokalbokningar och föreningens officiella dokument. Hen brukar ofta fungera som sekreterare på styrelsemöten och FUM.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig har koll på föreningens ekonomi, i form av att ha det övergripande ansvaret för att budgeten följs och sköta bokföringen.

I övrigt är det en ganska fri post där man har möjlighet att hjälpa till var det behövs!

Utbildningsansvarig preklin

Som utbildningsansvarig på de prekliniska terminerna (K1-K5) bevakar man utbildningen tillsammans med utbildningsansvarig på de kliniska terminerna. Man får ta del av hur utbildningen är uppbyggd och stor möjlighet att påverka hur utbildningen kommer se ut i framtiden. På läkarprogrammet finns många typer av studentrepresentation och som utbildningsbevakare är man en viktig del av att samordna alla studentrepresentanter, samt organisera studenternas åsikter och önskemål gällande utbildningen. Man sitter med i många utskott på programmet, men håller även i många möten såsom KRaM (kursrepresentant-möten) och TRaM (temagruppsrepresentant-möten). Dessutom får man åka iväg på nationella helger såsom OMSiS tillsammans med utbildningsrepresentanter från andra läkarprogram. En utmanande men otroligt givande post!

Utbildningsansvarig klin

Som utbildningsansvarig på de kliniska terminerna (T6-T11) bevakar man utbildningen tillsammans med utbildningsansvarig på de prekliniska terminerna. Man får ta del av hur utbildningen är uppbyggd och stor möjlighet att påverka hur utbildningen kommer se ut i framtiden. På läkarprogrammet finns många typer av studentrepresentation och som utbildningsbevakare är man en viktig del av att samordna alla studentrepresentanter, samt organisera studenternas åsikter och önskemål gällande utbildningen. Man sitter med i många utskott på programmet men håller även i många möten såsom KRaM (kursrepresentant-möten) och TRaM (temagruppsrepresentant-möten). Dessutom får man åka iväg på nationella helger såsom OMSiS  tillsammans med utbildningsrepresentanter från andra läkarprogram. En utmanande men otroligt givande post!

Studiesocialt ansvarig

Studiesocialt ansvarig är sammankallande för studiesociala utskottet, ett utskott som träffas ca 1 gång i månaden och anordnar aktiviteter för MF:s medlemmar. Det kan exempelvis vara ÄoPoP, ölprovning eller en klädbytardag!

Mottagningsansvarig

Mottagningsansvarig har ett övergripande ansvar för mottagningen, vilket innebär att hålla i mottagningsutskott med arrangörerna från läkarprogrammet, ansvara för uttagning av nya superfaddrar och finnas som ett stöd för att Nolle-P ska gå så bra som möjligt!

Näringslivsansvarig

Som näringslivsansvarig arbetar en med att skapa och vidhålla kontakter med företag och föreningsliv. Att sälja MF-produkter, anordna föreläsningar samt genomföra bokmässa är uppgifter för näringslivsansvarig.

Arbetsmiljöansvarig

Arbetsmiljöansvarig i MF är ansvarig för att se till att samtliga studenters miljö på campus och VFU är adekvat. Detta innebär att både fysisk, psykisk och social miljö ska vara fungerande. AMA går på möten med programledning, centrala arbetsmiljöombudet i Consensus (CAMO), möter IKE-gruppen för att se till att de föreläsare vi har på läkarprogrammet sköter sig men kan också driva ditt fall om du har blivit trakasserad eller diskriminerad.

Informationsansvarig

Informationsansvarig ser till att Medicinska Föreningens medlemmar hålls informerade om de frågor sektionen arbetar med och om de evenemang som anordnas. Som informationsansvarig skickar man ut nyhetsbrev en gång i månaden under terminen och har ett övergripande ansvar för föreningens övriga kommunikationsmedel, exempelvis mail, Instagram och Facebooksida.

Ledamöter i Medicinska Föreningens styrelse

Som övrig ledamot hjälper man övriga styrelsemedlemmar i deras arbete när det behövs, man är aktiv i styrelsearbetet och har även möjlighet att driva egna frågor man tycker är extra viktiga. Man kan så klart också engagera sig i de lika utskotten och deras arbete (se närmare beskrivning av dessa här!).

Andra poster inom MF

Idrottsansvarig

Idrottsansvarig i Medicinska Föreningen är den som planerar och ordnar idrottsträningar och tävlingar för läkarstudenterna.

Studentrepresentant i temagrupp

Två studentrepresentanter i varje temagrupp har till uppgift att verka för att studenternas intressen och synpunkter tas tillvara i gruppens arbete. Eftersom mycket av läkarprogrammets faktiska genomförande planeras och beslutas om i temagrupperna är detta en viktig men också rolig uppgift. Studentrepresentanter har 2-3 möten per termin med temagruppen och även samordningsmöten med Medicinska Föreningen.

Ledamot i Consensus-FUM

I kårgemensamma ärenden är dessa ledamöter i studentkåren Consensus fullmäktige läkarstudenternas representanter. Consensus fullmäktige beslutar om hur kårens ställningstaganden, vilka frågor kåren skall arbeta, hur din kåravgift skall användas och hur kårens resurser som kårhuset och Café Örat skall drivas.

Revisorer

Revisorerna kontrollerar så att styrelse och dess utskott håller sig till de riktlinjer, direktiv och den budget som beslutats av fullmäktige. Dessutom skall revisorerna granska räkenskaperna så att kassören inte försnillar några pengar. Det är kassörens uppgift att revisorerna kan följa och förstå all redovisning, men därefter löser de sin uppgift rent praktiskt genom att granska bokföringen och utifrån detta rekommendera fullmäktige att lämna eller inte lämna styrelsen ansvarsfrihet.

Valberedning

Som ledamot i Medicinska Föreningens valberedning bedriver man det mycket viktiga arbetet med att finna kandidater till föreningens förtroendeposter. Man söker kandidater till styrelseposter, representanter i temagrupper, representanter till studentkårens fullmäktige och arbetsmiljöombud. Kandidaterna intervjuas förslag lämnas till Medicinska Föreningens fullmäktige.

Så, är du en person som känner mycket folk på läkarprogrammet? Är du bra på att övertyga folk om varför just de skulle göra något bäst av alla? Då är valberedningsposten som klippt och skuren för dig!

IT-ansvarig

IT-ansvarig är en rolig post där man får fräscha upp sina kunskaper eller lära sig mer om datorer och hemsidor. Man har en mycket betydande roll som ofta jobbar i det dolda och ser till att hemsidan och styrelsens e-postfunktion är till belåtenhet. Sedan våren 2018 har MF en ny hemsida som är mer användarvänlig att redigera, så du behöver inte oroa dig över att det är för svårt! Har man t.ex. haft en blogg så känner man igen sig i redigeringsfunktionen.

Fördelar hos posten är att man kan delta på styrelsemöten efter tid och ambition, och man blir extremt uppskattad när man fixar ordförandens strulande Outlook! Klart du vill vara datordoktor också!

 

Internationellt ansvarig med studiesocialt ansvar

Som internationellt ansvarig med studiesocialt ansvar jobbar man mycket i team med internationellt ansvarig med utbildningsansvar. Tillsammans leder man arbetet i det internationella utskottet och verkar för att utveckla och informera medlemmarna om utbyten i andra länder. Man jobbar även mycket med MedFak International och samarbetar med Consensus rörande det internationella arbetet. Med studiesocialt ansvar har man mer fokus på studiesociala aktiviteter och får möjlighet att träffa studenter som kommer till Linköping och ordna aktiviteter för dessa studenter!

Internationellt ansvarig med utbildningsansvar

Som internationellt ansvarig med utbildningsansvar jobbar man mycket i team med internationellt ansvarig med studiesocialt ansvar. Tillsammans leder man arbetet i det internationella utskottet och verkar för att utveckla och informera medlemmarna om utbyten i andra länder. Man jobbar även mycket med MedFak International och samarbetar med Consensus rörande det internationella arbetet. Med utbildningsansvar har man mer fokus på på utbytets innehåll och kvalité samt vilka delar av utbildningen som är möjlig att göra utomlands.