Styrelseposter i Medicinska Föreningen

Ordförande

Ordförandens roll är att leda styrelsen och hon eller han har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete.

En vanlig uppgift som ordförande har, är att vara ansvarig för är att representera föreningen. Det kan vara i olika sammanhang, t.ex. i samband med ett arrangemang eller i ett samarbete med andra organisationer. Ordförande blir ofta föreningens ansikte utåt till allmänheten och samarbetspartners. Därför bör ordförande vara väl bevandrad med föreningens ändamål, arbetssätt och verksamhet.

 

Ordförande brukar även leda styrelsens möten. Ordförande ska se till att dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tals i olika frågor. Det är ordförande som fördelar ordet mellan de olika ledamöterna. Detta är en central uppgift och kan ibland vara svårt, eftersom en grupp ofta består av både personer som har lätt att hävda sig och personer som kanske behöver ökat stöd för att ta plats.

Sekreterare/Vice ordförande

Vice ordföranden tillika sekreteraren hjälper ordförande i arbetet. Hen ansvarar dessutom för att minst tre Fullmäktigemöten ordnas per verksamhetsår. Sekreteraren ansvarar också för lokalbokningar och föreningens officiella dokument. Hen brukar ofta fungera som sekreterare på styrelsemöten och FUM.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig har koll på föreningens ekonomi, i form av att ha det övergripande ansvaret för att budgeten följs och sköta bokföringen.

I övrigt är det en ganska fri post där man har möjlighet att hjälpa till var det behövs!

Utbildningsansvarig klin

 

Utbildningsansvarig preklin

 

Studiesocialt ansvarig

För närvarande har man som studiesocialt ansvarig två roller. Det ena är övergripande ansvar för mottagningen där det ingår att hålla i mottagningsutskott med arrangörer på läkarprogrammet, ansvarar för uttag av nya superfaddrar och finns som ett stöd för att Nolle-P ska gå så bra som möjligt! Den andra rollen är i studiesociala utskottet där man sammankallar till möten en gång i månaden och är med att anordna aktiviteter och event för läkarstudenter och medlemmar i MF.

Näringslivsansvarig

Som näringslivsansvarig arbetar en med att skapa och vidhålla kontakter med företag och föreningsliv. Att sälja MF-produkter, anordna föreläsningar samt genomföra bokmässa är uppgifter för näringslivsansvarig.

Arbetsmijöansvarig

Arbetsmiljöansvarig i MF är ansvarig för att se till att samtliga studenters miljö på campus och VFU är adekvat. Detta innebär att både fysisk, psykisk och social miljö ska vara fungerande. AMA går på möten med programledning, centrala arbetsmiljöombudet i Consensus (CAMO), möter IKE-gruppen för att se till att de föreläsare vi har på läkarprogrammet sköter sig men kan också driva ditt fall om du har blivit trakasserad eller diskriminerad.

Informationsansvarig

Informationsansvarig ser till att Medicinska Föreningens medlemmar hålls informerade om de frågor sektionen arbetar med och om de evenemang som anordnas. Som informationsansvarig skickar man ut nyhetsbrev en gång i månaden under terminen och har ett övergripande ansvar för föreningens övriga kommunikationsmedel, exempelvis mail, Instagram och Facebooksida.

Ledamöter i Medicinska Föreningens styrelse

Som övrig ledamot hjälper man övriga styrelsemedlemmar i deras arbete när det behövs, man är aktiv i styrelsearbetet och har även möjlighet att driva egna frågor man tycker är extra viktiga. Man kan så klart också engagera sig i de lika utskotten och deras arbete (se närmare beskrivning av dessa här!).

Andra poster inom MF

Idrottsansvarig

Idrottsansvarig i Medicinska Föreningen är den som planerar och ordnar idrottsträningar och tävlingar för läkarstudenterna.

Studentrepresentant i temagrupp

Två studentrepresentanter i varje temagrupp har till uppgift att verka för att studenternas intressen och synpunkter tas tillvara i gruppens arbete. Eftersom mycket av läkarprogrammets faktiska genomförande planeras och beslutas om i temagrupperna är detta en viktig men också rolig uppgift. Studentrepresentanter har 2-3 möten per termin med temagruppen och även samordningsmöten med Medicinska Föreningen.

Ledamot i Consensus-FUM

I kårgemensamma ärenden är dessa ledamöter i studentkåren Consensus fullmäktige läkarstudenternas representanter. Consensus fullmäktige beslutar om hur kårens ställningstaganden, vilka frågor kåren skall arbeta, hur din kåravgift skall användas och hur kårens resurser som kårhuset och Café Örat skall drivas.

Revisorer

Revisorerna kontrollerar så att styrelse och dess utskott håller sig till de riktlinjer, direktiv och den budget som beslutats av fullmäktige. Dessutom skall revisorerna granska räkenskaperna så att kassören inte försnillar några pengar. Det är kassörens uppgift att revisorerna kan följa och förstå all redovisning, men därefter löser de sin uppgift rent praktiskt genom att granska bokföringen och utifrån detta rekommendera fullmäktige att lämna eller inte lämna styrelsen ansvarsfrihet.

Valberedning

Som ledamot i Medicinska Föreningens valberedning bedriver man det mycket viktiga arbetet med att finna kandidater till föreningens förtroendeposter. Man söker kandidater till styrelseposter, representanter i temagrupper, representanter till studentkårens fullmäktige och arbetsmiljöombud. Kandidaterna intervjuas förslag lämnas till Medicinska Föreningens fullmäktige.

Så, är du en person som känner mycket folk på läkarprogrammet? Är du bra på att övertyga folk om varför just de skulle göra något bäst av alla? Då är valberedningsposten som klippt och skuren för dig!

IT-ansvarig

IT-ansvarig är en rolig post där man får fräscha upp sina kunskaper eller lära sig mer om datorer och hemsidor. Man har en mycket betydande roll som ofta jobbar i det dolda och ser till att hemsidan och styrelsens e-postfunktion är till belåtenhet. Sedan våren 2018 har MF en ny hemsida som är mer användarvänlig att redigera, så du behöver inte oroa dig över att det är för svårt! Har man t.ex. haft en blogg så känner man igen sig i redigeringsfunktionen.

Fördelar hos posten är att man kan delta på styrelsemöten efter tid och ambition, och man blir extremt uppskattad när man fixar ordförandens strulande Outlook! Klart du vill vara datordoktor också!

 

Internationellt ansvarig med studiesocialt ansvar

 

Internationellt ansvarig med utbildningsansvar