Medicinska Föreningen i Linköping (MF) är en frivillig förening öppen för studerande inom läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten, Linköping. Föreningen stammar ursprungligen från LMSK, Linköpings Medicinska Studentkår, som 1995 upplöstes då den nya fakultetsgemensamma studentkåren Consensus bildades. 1995-1998 fungerade Medicinska Föreningen som sektion under Consensus, och fungerade sedan fram till 2010 som en självständig förening. Efter kårobligatoriets avskaffande 2010 är samarbetet med Consensus utvidgat genom en gemensam medlemsavgift.

Medicinska Föreningens ändamål är att verka för sammanhållningen inom sektionen, främja medlemmarnas studier och tillvarata deras övriga intressen. Föreningsarbetet sker dels i styrelsen men även i utskott och grupper kopplade till styrelsen.

Medicinska Föreningen tecknar varje år ett utbildningsbevakningsavtal med Consensus där MF står som garant för studentinflytande på läkarutbildningen, mot en andel av consensus utbildningsbidrag från fakulteten. Medicinska Föreningens medlemmar utgör valkrets till Consensus, vilket i praktiken innebär att MF:s fullmäktige utser sex ledamöter till Consensus fullmäktige.

Medicinska Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare tillika vice ordförande, ekonomiansvarig, studiesocialt ansvarig, två utbildningsansvariga, informationsansvarig, näringslivsansvarig, arbetsmiljöansvarig och två övriga ledamöter. Utöver dessa finns även en del förtroendeposter – IT-ansvarig, sexmästare/mästarinna, skattmästare/mästarinna och två internationellt ansvariga, en med studiesocialt- och en med utbildningsansvar. Dessa har gemensamt ansvar gentemot föreningens fullmäktige för att verksamhetsmålen uppnås inom givna ekonomiska ramar.

Sittande styrelse 20/21